KidsOkee - Thuiszorg

PRIVACYVERKLARING CLIËNTEN EN MANTELZORGERS

Versie 07/02/2019

Thuiszorg KidsOkee vzw, erkende dienst voor Gezinszorg en aanvullende thuiszorg, stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen.

Bij het verwerken van persoonsgegevens respecteert Thuiszorg KidsOkee vzw de Europese Verordening 2016/679 (GDPR) van 25 mei 2016 en andere toepasselijke regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens.

In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

1. IDENTITEIT VAN DE ORGANISATIE

Thuiszorg KidsOkee vzw
Kruineikestraat 5a
3150 Tildonk
Erkenningsnummer GEZ/360
E-mail: thuiszorgkidsokee@samenferm.be
Telefoon: 016/24 49 56

2. CONTACTGEGEVENS INFORMATIEVEILIGHEIDSCONSULENT EN FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING

De informatieveiligheidsconsulent (VC) staat Thuiszorg KidsOkee vzw bij met advies inzake alle aspecten van de veiligheid van de informatie.

De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) adviseert Thuiszorg KidsOkee vzw inzake de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en de uitoefening van uw rechten.

Contact: privacy@samenferm.be

3. WAARVOOR WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT EN WAT IS DE VERWERKINGSGROND

Voor de verwerking van persoonsgegevens voldoet Thuiszorg KidsOkee vzw aan de wetgeving die van toepassing is conform het woonzorgdecreet 1.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden en op basis van volgende verwerkingsgrond:

Doeleinden Verwerkingsrond
Verwerken van uw aanvraag (via de website, e-mail, telefonisch) Uw toestemming
Informeren over onze dienstverlening Gerechtvaardigd belang
Het garanderen van optimale dienstverlening, in termen van zorgverlening, communicatie en facturatie. Wettelijke verplichting (zie Woonzorgdecreet) en bekomen van subsidiëring door de overheid.
Overeenkomst (opstart zorgverlening)
Delen van persoonsgegevens met zorgverleners noodzakelijk voor optimale dienstverlening Uw toestemming
Gedeeld beroepsgeheim
Uw behoeften en voorkeuren beter begrijpen zodat wij onze diensten, activiteiten en producten daarop kunnen afstemmen Gerechtvaardigd belang
Analyseren en verbeteren van het aanbod en kwaliteit van de dienstverlening Gerechtvaardigd belang
Statistische gegevens verkrijgen Gerechtvaardigd belang
Een archief bijhouden Gerechtvaardigd belang

Voor de verwerking van andere persoonsgegevens dan vermeld bij de doeleinden, vragen we vooraf uw toestemming. Deze toestemming kan ten allen tijde door u worden ingetrokken.

Thuiszorg KidsOkee vzw maakt deel uit van Ons, een netwerk van organisaties. Via onze communicatiekanalen houden we je op de hoogte van nieuws en activiteiten van alle organisaties van Ons. Indien je hiervan niet meer op de hoogte wilt blijven, volstaat het een mail te sturen naar gdpr.thuiszorgkidsokee@samenferm.be.

De verzamelde gegevens zullen uitsluitend verwerkt worden voor de hierboven omschreven doeleinden. Bovendien worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk.

Thuiszorg KidsOkee vzw streeft optimalisatie en gebruiksvriendelijkheid van haar informatieplatformen en -gegevenssystemen na. Deze verklaring heeft ook betrekking op de verwerkingen in het kader van nieuwe functionaliteiten en diensten van Thuiszorg KidsOkee vzw, voor zover deze binnen bovenstaande doelstellingen van Thuiszorg KidsOkee vzw vallen.

1Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers van 24/07/2009 (hierna: het "uitvoeringsbesluit Woonzorgdecreet")

4. WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE JUIST?

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende gegevens van u digitaal en op papier verzamelen, opslaan en verwerken:

 • Rijksregisternummer
 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, hoofdverblijfplaats, telefoonnummer, gsm, e-mail
 • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, overlijdensdatum, geslacht, nationaliteit
 • Familiale gegevens: gezinssamenstelling, burgerlijke staat
 • Mantelzorger(s): enkel wat strikt noodzakelijk is voor de dienstverlening bij de cliënt
 • Gezondheidsgegevens: attesten, fysieke en psychische gezondheid (BEL-SCORE), risicosituaties en -gedrag, gegevens over verzorging, genetische gegevens ;
 • Financiële gegevens: inkomensgegevens, uitkeringen, maandelijkse kosten, betalingsgegevens,…
 • Zorgteam: adres- en contactgegevens van professionele zorgverleners
 • Bij doorverwijzing van een hulpvraag, wanneer de betrokkene de zorgverlening niet zelf aanvraagt of in het geval van samenwerking met andere diensten voor gezinszorg, kan Thuiszorg KidsOkee vzw de persoonsgegevens ontvangen via een andere bron (sociale diensten (OCMW), andere diensten voor gezinszorg, mantelzorgers, hulpverleners (arts, verpleging, ...), partners van Ons, ...). Thuiszorg KidsOkee vzw garandeert de vertrouwelijkheid in de verwerking ervan.

5. MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoons- en financiële gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, met uitzondering van:

 • Organisaties aan wie de overdracht wettelijk verplicht is (bv. Overheidsinstanties)
 • Onderaannemers voor de uitvoering van diensten met verwerkerscontract (bv. Verzending van facturen)
 • Andere betrokken zorgverleners om kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening te kunnen blijven garanderen (cfr. Artikel 8 van het Woonzorgdecreet) mits toestemming
 • Leveranciers voor de uitvoering van diensten, activiteiten en producten.

Als u bij uw persoonsgegevens kenbaar maakt dat je mantelzorger bent, bezorgt Thuiszorg Kidsokee vzw uw gegevens aan Ons Zorgnetwerk vzw (organisatie van en voor mantelzorgers)

Wanneer wij uw persoonsgegevens aan een betrokken zorgverlener overmaken, zal deze enkel toegang krijgen tot die gegevens die nodig zijn om hun opdracht te vervullen.

Bij het bezoeken van onze website, maken we gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie wordt opgeslagen door Google, meer informatie over hun privacybeleid vind je op de website van Google.

6. HOE BEVEILIGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Thuiszorg KidsOkee vzw verbindt zich ertoe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van uw persoonsgegevens te waarborgen. De verwerking gebeurt conform de Europese Verordening 2016/679 (GDPR) van 25 mei 2016.

Thuiszorg KidsOkee vzw bewaart en beheert uw persoonsgegevens in een beveiligde database van Thuiszorg KidsOkee vzw of desgevallend bij de verwerker van de persoonsgegevens op servers in België of Nederland.

Thuiszorg KidsOkee vzw heeft onder andere volgende organisatorische en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 1. Alle medewerkers – verbonden aan het beroepsgeheim - die namens Thuiszorg KidsOkee vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, en zijn bovendien geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 2. Aanstelling informatieveiligheidsconsulent
 3. Aanstelling functionaris voor gegevensbescherming
 4. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 5. Wij vereisen wij van elke partner waarmee Thuiszorg KidsOkee vzw samenwerkt, dat zij de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens te allen tijde respecteren en de nodige maatregelen nemen conform de GDPR
 6. De servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware
 7. We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 8. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

Voor meer informatie over de beveiliging van door Thuiszorg KidsOkee vzw verzamelde persoonsgegevens, kun je contact opnemen met gdpr.thuiszorgkidsokee@samenferm.be

7. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Thuiszorg KidsOkee vzw bewaart persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en voor de naleving van de toepasselijke regelgeving.

8. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KAN U DAAR BEROEP OP DOEN?

U kunt uw persoonsgegevens inkijken, verbeteren, ze laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken.

U kunt ook een kopie van de persoonsgegevens vragen of de gegevens laten overdragen.

Een verzoek tot inzage, verbetering, verwijdering, beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid, kan gericht worden aan gdpr.thuiszorgkidsokee@samenferm.be, met bewijs van uw identiteit.

Een verzoek zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand na verkrijging worden beantwoord.

Indien het gaat over minderjarigen dient het verzoek ingediend te worden door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

9. BEHANDELING VAN KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan direct contact met ons op via gdpr.thuiszorgkidsokee@samenferm.be of telefonisch 016/24 49 56. We helpen u zo snel mogelijk verder.

Hebt u toch nog vragen? Dan kan u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via privacy@samenferm.be.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (vroegere Privacy commissie), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming in België (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

10. WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

Thuiszorg KidsOkee vzw kan haar privacyverklaring en haar beleid met betrekking tot persoonsgegevens wijzigen. Wijzigingen worden aangekondigd op onze website www.thuiszorgkidsokee.be

We adviseren u om de verklaring geregeld opnieuw na te kijken.